1. ve arayüz tan?mlar?n?n do?rulanmas?na odaklanan yöntemdir. Bu

1. Giri?

1.1
Amaç

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu belge, web üzerinden tek ki?i veya çoklu olarak
kullan?labilecek olan ÇP? sisteminin kendisinden beklenen davran??lar? yerine
getirdi?ini göstermek üzere gerçekle?tirilecek test etkinliklerinin planlamas?n?
içermektedir. Bu belge, sistemin geli?tirimi süresince gerekti?i durumlarda
güncelle?tirilecektir.

 

1.2
Kapsam

Bu belge, ÇP? sistemi çal??mas?nda geli?tirilecek
olan yaz?l?m?n test eylemlerini kapsamaktad?r .

 

1.3
Belgeye Bak??

Yaz?l?m Test Sürecine göre haz?rlanm?? olan bu plan ÇP?  çal??mas? süresince yap?lacak olan her türlü
test faaliyetlerinin plan?n? içerir. Bu belgenin içeri?i özetle, gerekli olan
kaynaklar?n listesini vermekte, kullan?lan tan?mlar ve k?saltmalar aç?klanmakta,
ÇP? çal??mas?ndaki test faaliyetlerinin ayr?nt?l? tan?mlamalar?
gerçekle?tirilmekte, test faaliyetleri için gerekli olan test ortam
gereksinimlerini saptanmakta, test  faaliyetlerini yerine getirecek olan elemanlar
ile bu elemanlar?n e?itim ihtiyac? belirlenmekte, ve test faaliyetlerinin ç?kt?lar?
de?erlendirilmektedir.

 

2. Tan?mlar ve
K?saltmalar

Belgenin
bu bölümü, ÇP? çal??mas?n?n yaz?l?m test yöntemlerini aç?klar.

 

2.1
Tan?mlar

Aç?k Kutu
Test Yöntemi: (Open Box
testing) Test verileri, yaz?l?m?n iç yap?s?na göre seçilen ve kodun veya
yaz?l?m mant?k yap?s?n?n testine odaklanan yöntemdir. Bu yöntemin as?l amac?,
yaz?l?m?n mant?ksal ak??? içindeki tüm yollar?n test edilmesidir.

Kara Kutu
Test Yöntemi: (Black Box
testing) Yaz?l?m?n iç yap?s?yla ilgilenmeden, fonksiyonel gereksinimlerinin ve
arayüz tan?mlar?n?n do?rulanmas?na odaklanan yöntemdir. Bu yöntemin as?l amac?,
tüm giri? de?er kombinasyonlar?n?n denenmesi ve ortaya ç?kard??? sonuçlar?n
do?rulanmas?d?r.

Konfigürasyon
Yönetimi: Bir konfigürasyon parças?n?n
fiziki ve i?levsel karakteristiklerini belirlemek ve belgelemek, bunlar
üzerinde meydana gelen de?i?iklikleri kontrol etmek, de?i?iklik sürecini
uygulama durumunu raporlamak ve belli gereksinimlere uygunlu?unu do?rulamak
amac?yla kullan?lan teknik ve yönetsel disiplindir.

Yaz?l?m/Donan?m
Konfigürasyon Parças?: Konfigürasyon
yönetimi yap?lmas? için tek bir varl?k olarak belirlenen ve izlenen donan?m ve
yaz?l?mlard?r.

 

2.2
K?saltmalar

Belgede kullan?lan bütün
k?saltmalar?n aç?l?m? a?a??da verilmi?tir.

ÇP?
                : Çevrimiçi Performans
?zleme

YTP                :
Yaz?l?m Test Plan?

 

3. Test Faaliyetleri

3.1 Test
Stratejisi ve Test Edilecek Ö?eler

ÇP? kapsam?nda a?a??daki testler
gerçekle?tirilecektir: 

Yaz?l?m Testleri , ÇP?
çal??mas?nda yaz?l?m testleri faaliyetleri süresince birim, birim entegrasyon
ve yaz?l?m testleri gerçekle?tirilecektir. Yaz?l?m testleri kapsam?nda yap?lan
birim, birim entegrasyon ve kalifikasyon testlerinin kapsam?, test edilecek
ö?eler ve yaz?l?m test ortam? bu amaçla geli?tirilecek olan “Yaz?l?m Test
Plan?” doküman?nda verilecektir.  ÇP?
çal??mas?nda içerisindeki tüm yaz?l?m modülleri bu plan kapsam?nda belirtilen
testlere tabi tutulacakt?r.

3.2 Test
Edilmeyecek ve Dolayl? Test Edilecek Ö?eler

ÇP? yaz?l?m?
içerisindeki içeriklere ait görsel tasar?m bu kapsamda test edilmeyecektir.

3.3 Testlerin Tamamlanma Kriterleri

ÇP? çal??mas?nda genel
test faaliyetleri a?a??daki ko?ullarda tamamlanm?? say?lacakt?r:

·      
Planlanm?? olan yaz?l?m, sistem ve kabul test faaliyetleri
gerçekle?tirilmi? olmal?d?r.

·      
Gerçekle?tirilen tüm test seviyelerindeki test durumlar? ve
senaryolar?n?n tamam? ba?ar?yla sonuçlanm?? olmal?d?r.

·      
Tüm testlerde ortaya ç?kan 1., 2. ve 3. derece hatalar?n tamam? çözülmü?
olmal?d?r.

·      
Tüm seviye testlerdeki test faaliyetlerinin tamam? raporlanm?? olmal?d?r.

 

3.4 Test
Ba?lat?lmas?/Durdurulmas?/Yeniden Ba?lat?lmas?

ÇP? çal??mas? kapsam?nda gereksinim
tabanl? test yakla??m? benimsenecektir. Bu nedenle gereksinimlerin resmi
(onayl?) hale getirilmesinden sonra test durumu ve senaryolar? yaz?lmaya
ba?lanacakt?r. Her bir gereksinimi do?rulayacak say?da test durumu Test durumu
veya test senaryosu yaz?lacakt?r. Tüm seviye testlerin ba?lamas? için :

·      
O test seviyesine ait test durumlar? ve senaryolar? yaz?lm?? olmal?d?r.

·      
Yaz?lan test durumu ve senaryolar? ile ilgili ihtiyaç aras?nda
izlenebilirlikler kurulmu? olmad?r.

·      
Bir önceki test a?amas?nda testler ba?ar?yla sona erdirilmi? olmal?d?r.

Bir a?amada testler devam ederken
a?a??daki durumlardan biri veya bir kaç? meydana gelirse testlere devam
edilmeyip durdurulacakt?r:

·      
Testlerde 1. derece bir hata bulunmu?sa, test i?lemi durdurulacakt?r.
Hata düzeltilmeden teste devam edilmeyecektir.

·      
Testlerdeki 2.derece hata oran? %75’in üstünde ise ve test edilen
sistemin i?levselli tam olarak test edilemiyorsa testler durdurulacakt?r.

·      
Çal??ma yöneticisi ve test yöneticisi istedi?i durumlarda testleri
durdurma yetkisine sahiptir.

Durdurulan testlerin yeniden
ba?lat?lmas? için:

·      
Bulunan 1. derece ve 2. derece hatalar düzeltildikten sonra yeni bir yük
ile test faaliyetine kal?nan yerden devam edilecektir.

·      
 Çal??ma yöneticisi veya test
yöneticisi taraf?ndan durdurulan testler ancak kendi kararlar? ile devam
ettirilebilir.

Durdurma ve devam etme ko?ullar? tüm
a?ama testler için geçerlidir. Yaz?l?m//Sistem/Kabul Test Planlar?nda gereken
durumlarda bu durumlar geni?letilerek verilecektir.

3.5 Hata Raporlama ve Verileri Kaydetme

ÇP? çal??mas? kapsam?nda bulunan
hatalarda a?a??daki derecelendirme kullan?lacakt?r:

1. Derece
Hatalar:
ÇP? sisteminin genel çal??mas?n? direkt etkileyen
hatalard?r.

 

2. Derece
Hatalar:
ÇP? sisteminin genel çal??mas?n? direkt etkilemeyecek olan fakat i?levsel
yönden baz? yönlerinin çal??mas?n? engelleyen hatalard?r.

3. Derece
Hatalar:
ÇP? sisteminin çal??mas?n? etkilemeyen, görsel yönden ortaya ç?kan hatalard?r.

ÇP? çal??mas? kapsam?nda bulunan
hatalar?n kay?t alt?na al?nmas? için “Hata Bildirim Formu” haz?rlanm??t?r. Bu
form üzerinde tesbit edilen hatalar önemine göre derecelendirilerek düzeltici
faaliyetleri belirtilerek raporlan?r. Hata Bildirim Formu için a?a??da verilen
prosedürdeki ya?am döngüsü ad?mlar? takip edilecektir.

Hatay? tespit eden ki?i tan?mlanan
form yard?m? ile “Bildiren Ki?i ID”, “Test Edilen Ö?e”, “Test Durumu ID”, “Hata
Bildirim Tarihi”, “Hata ID”, “Hata Ad?”, “Hatan?n Aç?klamas?”, “Tespit Edilen
Yük”, “Gerekli Test Ortam?” ve “Testte Kullan?lan Yard?mc? Yaz?l?mlar?n
Versiyonu”nu belirterek hatay? Sistem Mühendisine iletecektir. Hata bu a?amada
ya?am döngüsü içerisinde “Bildirme” durumuna gelecektir.

Hata Sistem Mühendisi taraf?ndan
incelenecek, kabul edilmesi durumunda ilgili ki?i veya ekibe “?lgili Ki?i ID”,
“Öncelik”, “Hatan?n Nedeni”, “Hata Derecesi”, “Çözümcüye Atand??? Tarih”,
“Öngörülen Çözüm Süresi” belirtilerek iletilecektir. Hatan?n Sistem Mühendisi
taraf?ndan kabul edilmemesi durumunda ise reddedilerek “Kapand?” durumuna
geçirilecektir. Hata, Sistem Mühendisi taraf?ndan incelenirken “De?erlendirme”
durumuna, kabul edilerek ilgili ki?i veya ekibe iletildi?inde “Atand?” durumuna
geçirilecektir.

?lgili ki?i veya ekip, tespit edilen
hatan?n kendilerine ait olmad???na ve hata tespitinin do?ru yap?lmad???na karar
verirse, hatay? Sistem Mühendisi tekrar gönderecektir. Döngü 2 nolu ad?mdan
itibaren tekrar i?letilir.

?lgili ki?i veya ekip, tespit edilen
hatan?n kendilerine ait oldu?una ve hata tespitinin do?ru yap?ld???na karar
verirlerse, “Çözümcünün Ald??? Tarih” belirtilerek iletilen hatan?n
çözümlenmesi gerçekle?tirilir. Hata, ilgili ki?i veya ekip taraf?ndan çözümlenirken
“Çözümde” durumuna geçirilir. Çözüm gerçekle?tirildikten sonra “Hatan?n
Nedeni”, “Çözüldü?ü Yük” ve “Teste Gönderdi?i Tarih” doldurularak çözüm Test
Yönetim Grubuna test edilmek üzere iletilir ve hatan?n durumu “Testte” durumuna
geçirilecektir.

Test Yönetim Grubuna iletilen hata
ilgili yükte çözüldü?ü test edilerek, testten ba?ar? ile geçmesi durumunda
“Test Edilip Kapat?ld??? Tarih” ve “Test Edilen Yük” doldurularak “Kapand?”
durumuna geçirilecektir. E?er testte ayn? hata gözlemlenirse döngü 2 nolu
ad?mdan itibaren tekrar i?letilir.

 

 

 

3.6 Test Sonuç Raporlama

ÇP? çal??mas? kapsam?nda
gerçekle?tirilen tüm testlerin sonuçlar? raporlanarak saklanacakt?r. Testlerin
tamamlanma kriterine ula??lana kadar test edilen her versiyon için ayr? birer Test
Sonuç Raporu haz?rlanacakt?r.

3.7 Risk Yönetimi

ÇP? çal??mas?n?n genel risk takibi
için Risk Yönetim Plan? geli?tirilmi?tir. Bu plan dâhilinde her bir risk
belirlenerek olas? durumda alternatif çözümleri de?erlendirilmi?tir. Çal??man?n
test faaliyetleri kapsam?ndaki riskler a?a??da de?erlendirilmi?tir.