Almanya silah mü?terisi aras?nda be? ‘üçüncü’ ülke bulunuyor.

Almanya kriz bölgelerine 25 milyar avroluk silah satt?24.01.

2018 14:32 DÜNYAAlmanya’da son hükümet döneminde dünyadaki kriz bölgelerineyap?lan silah sat??lar? rekor düzeye ç?kt?. Sol Parti kritik bölgelere yap?lanihracat?n artmas?na göz yumdu?u gerekçesiyle Sosyal Demokrat Parti’yiele?tirdi.TWEET PAYLA? +Almanya kriz bölgelerine 25 milyar avroluk silah satt?  Almanya’n?n gerginlik bölgelerine yapt??? silah ve askerimalzeme ihracat?n?n son yasama döneminde artt??? bildirildi. Birinci Alman televizyon kanal? ARD’nin haberine göre, 2014-2017 y?llar? aras?nda hükümetin özel iznini gerektiren silah sat??lar? 25milyar avroya ç?kt?. Sol Parti bu konuda aç?klama yap?lmas? için EkonomiBakanl???’na yaz?l? soru önergesi vermi?ti.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 DW Türkçe’nin haberine göre Avrupa Birli?i ve NATO üyesiolmayan ‘üçüncü’ ülkelere 2017 y?l?nda 3,79 milyar avro tutar?nda silah ihraçedildi. 2016 y?l?nda söz konusu ülkelere yap?lan silah sat??lar? bu tutar?n 100milyon avro alt?nda kalm??t?. Son dört y?ll?k büyük koalisyon döneminde ‘üçüncü’ ülkelereyap?lan silah sat??lar? bir önceki yasama dönemine göre yüzde 45 oran?ndaartarak 14,49 milyar avroya ç?kt?. Hristiyan Birlik–Hür Demokrat koalisyonus?ras?nda sat?? toplam? 10 milyar avro olmu?tu.

 ARAP ÜLKELER?NE ?HRACAT ARTTI Almanya’n?n en büyük 10 silah mü?terisi aras?nda be?’üçüncü’ ülke bulunuyor. ?lk s?ray? 1,36 milyar avro ile Cezayir ald?.Yemen’deki sava?a aktif olarak kat?lan ülkelerden M?s?r’a yüzde 77’lik art??la1,36 milyar avroluk silah sat?ld?.

   M?s?r 2017’de Almanya’dan ald??? silahlara 708 milyon avroödedi. Suudi Arabistan’a yap?lan sat??lar ise yar? yar?ya azalarak 254 milyonavroya geriledi. Birle?ik Arap Emirlikleri silah al?mlar?n? yüzde 25 oran?ndaartt?rarak 213 milyon avroya ç?kard?. 2017 y?l?nda özel izne tabi silah sat??lar?n?n toplam hacmi6,24 milyar avro oldu. 2016’da 6,88 milyar avroluk sat?? izni verilmi?ti. Sol Parti ‘üçüncü’ ülkelere yap?lan silah sat??lar?ndanöncelikle Sosyal Demokrat Parti’yi sorumlu tutuyor.

Sol Parti’nin d?? politikasözcüsü Stefan Liebich, ARD televizyonuna verdi?i demeçte, “SosyalDemokrat Parti’nin dört y?l önce s?rf ekonomik k?staslara göre ihracatyap?lmayaca??n? aç?klam?? olmas?na ra?men büyük koalisyon hükümeti silahsat??lar?n? yasaklamak yerine daha da artt?rd?” dedi.