Harezmi olacak. Ataköy’de bir okulda ö?renciler çevre kirlili?ini

Harezmi E?itim Modeli Uygulamaya
Konuluyor

?lk kez ?stanbul Milli
E?itim Müdürlü?ü ve STEM’in sosyal bilimlerle birlikte yürüttü?ü Harezmi E?itim
Modelini, Milli E?itim Bakanl??? 13 ilde daha uygulanmas?n? kararla?t?rd?.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen
senenin ikinci e?itim ö?reniminde “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri
Ö?retimi” ad? ile uygulamaya koyduklar? çal??malar?n, Harezmi E?itim Modeli
ismi ile 38 ilçede ve 50 okulda yürütüldü?ünü hat?rlatt?.

STEM ad?n?n harfleri dünyada ve Türkiye’de Sciense (fen),
Technology /teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematichs (matematik)
kelimelerinin ba? harflerinden olu?maktad?r. Yelkenci, konu?mas?nda protest bir
bak?? aç?s? geli?tirdiklerini, popüler yöntemlerle konunun çözülemeyece?ini
dü?ündüklerini ve bütüncül bir e?itim bak?? aç?s?yla ele ald?klar?n? söyledi.

HAREZM? E??T?M MODEL?

Yelkenci, konu?mas?n?n devam?nda Harezmi’nin Algoritmay?
matematik bilimine hediye etti?inden onun ad?n? bu uygulamaya vermeyi uygun
gördüklerini söyledi. Bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar bilimleri
bu modelin ana unsurlar?ndan bir tanesidir. Bu dü?ünce tarz? problemlerin çözüm
yollar?n? ortaya koyar ve uygun olanla sorunu çözer.

Uygulamaya konulacak modelde 4-5 öretmen bir s?n?fla
ilgilenecek ve haz?rlanacak olan müfredatta ö?rencilerde aktif olacak. Ataköy’de
bir okulda ö?renciler çevre kirlili?ini konu olarak belirlediler. Gezegenin yok
olmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latince
verdiler. Yarat?lan yeni gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini
ortaya koydular. Ö?retmenlerde nas?l kaosa dü?ülmeden çal??acaklar?n?n
yöntemini geli?tirdiler.

Ömer Faruk Yelkenci konu?mas?n?n devam?nda bu e?itim
modelini ?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya geçirmek için çal??t?klar?n?
ifade etti. ?stanbul’da ?ubat’?n 12’si ile 16’s? aras?nda on üç il müdürünü ve
her ilimizden 4 ö?retmen a??rlayaca??z. On üç il içinden sadece Edirne Ve Kars
belli oldu.