Harezmi olacak. Ataköy’de bir okulda ö?renciler çevre kirlili?ini

Harezmi E?itim Modeli UygulamayaKonuluyor?lk kez ?stanbul MilliE?itim Müdürlü?ü ve STEM’in sosyal bilimlerle birlikte yürüttü?ü Harezmi E?itimModelini, Milli E?itim Bakanl??? 13 ilde daha uygulanmas?n? kararla?t?rd?.

 ?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçensenenin ikinci e?itim ö?reniminde “Zihinden Makineye Bilgisayar BilimleriÖ?retimi” ad? ile uygulamaya koyduklar? çal??malar?n, Harezmi E?itim Modeliismi ile 38 ilçede ve 50 okulda yürütüldü?ünü hat?rlatt?.STEM ad?n?n harfleri dünyada ve Türkiye’de Sciense (fen),Technology /teknoloji), Engineering (mühendislik) ve Mathematichs (matematik)kelimelerinin ba? harflerinden olu?maktad?r. Yelkenci, konu?mas?nda protest birbak?? aç?s? geli?tirdiklerini, popüler yöntemlerle konunun çözülemeyece?inidü?ündüklerini ve bütüncül bir e?itim bak?? aç?s?yla ele ald?klar?n? söyledi.HAREZM? E??T?M MODEL?Yelkenci, konu?mas?n?n devam?nda Harezmi’nin Algoritmay?matematik bilimine hediye etti?inden onun ad?n? bu uygulamaya vermeyi uygungördüklerini söyledi. Bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayar bilimleribu modelin ana unsurlar?ndan bir tanesidir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bu dü?ünce tarz? problemlerin çözümyollar?n? ortaya koyar ve uygun olanla sorunu çözer.Uygulamaya konulacak modelde 4-5 öretmen bir s?n?flailgilenecek ve haz?rlanacak olan müfredatta ö?rencilerde aktif olacak. Ataköy’debir okulda ö?renciler çevre kirlili?ini konu olarak belirlediler. Gezegenin yokolmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latinceverdiler. Yarat?lan yeni gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?iniortaya koydular. Ö?retmenlerde nas?l kaosa dü?ülmeden çal??acaklar?n?nyöntemini geli?tirdiler.Ömer Faruk Yelkenci konu?mas?n?n devam?nda bu e?itimmodelini ?stanbul’da iki yüz okulda uygulamaya geçirmek için çal??t?klar?n?ifade etti.

?stanbul’da ?ubat’?n 12’si ile 16’s? aras?nda on üç il müdürünü veher ilimizden 4 ö?retmen a??rlayaca??z. On üç il içinden sadece Edirne Ve Karsbelli oldu.