(…) kürt milliyetçisi ve i?adam? kaya da bu

(…)kürt milliyetçili?inin yay?n organ? “özgür gündem”gazetesinde bana ve ilhan selçuk’a kar?? sald?r?lar sürüyor.gazetenin imtiyaz sahibi, i?adam? ya?ar kaya, kürtler ve kürtayaklanmalar? konusundaki ara?t?rmalar?m?za ve yay?mlad???m?z belgelere çokk?z?yor. “kürtçü” sözcü?üne de pek öfkeleniyor.

ara?t?rmadan, incelemeden ve ayd?nlanmadan korkmamak gerekir.ben kendi hesab?ma kürt milliyetçilerinin bütün yay?nlar?n?okuyor ve bunlardan yararlan?yorum. yak?nda yay?mlanacak bir yay?n?mda, kürtmilliyetçileri ile istihbarat ajanlar? aras?ndaki ili?kilere ???k tutacakilginç belgeler aç?klayaca??m. umar?m, kürt milliyetçisi ve i?adam? kaya da buyay?nlardan yararlan?r…türkiye’de kürt halk?n? türk halk?na, türk halk?n? da kürthalk?na dü?man edecek bir kanl? tuzak kuruluyor. birtak?m insanlar da bu kanl?tuza?a -bilerek ya da bilmeyerek- alet oluyorlar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

i?adam? kaya, “kürt milliyetçisi” olmaktan nedengocunuyor?kaya’ya, bir mahkeme karar?ndan bir parça okuyal?m:”-zaman?n sab?k ba?bakan?na diyarbak?r fahrihem?erili?inin verilmesi üzerine mezkur i?lemin, bu zat?n amerika’ya ziyaretiarifesi ve esnas?nda türkiye’deki kürtçülük ve kürt milliyetçili?i cereyan?üzerine menfi bir tesir yapaca?? kanaati ile diyarbak?r belediye ba?kan?na buhissiyat?n? belirten mektup yazd???n?…”genelkurmay askeri mahkemesi’nin 24 eylül 1965 gün ve1965/125 say?l? gerekçeli hükmünün 99. sayfas?nda yer alan bu paragraf? i?adam?ya?ar kaya ile ilgilidir. ya?ar kaya, adnan menderes’e fahri hem?erilikverilmesine hangi milliyetçilik ad?na kar?? ç?k?yordu? herhalde türkmilliyetçili?i ad?na de?il!kararda kaya’n?n, yasin gülta? adl? bir mit görevlisine nas?l”alet” oldu?u da yaz?l?.bunlar e?itici ve ö?retici olaylard?r. bu gibi siyasal ak?mlar?yönetmeye kalkanlar?n, ajanlara kar?? dikkatli olmalar? birinci ko?uldur.

ikinci ko?ul da, adlar? uyu?turucu madde kaçakç?l???na kar??anlardan uzakdurmakt?r. kaya’n?n çevresinde böyleleri varsa “haya” ve”hayas?zl???” buralarda aramal?d?r.i?adam? kaya, “?ark istiklal mahkemesi” ile”izmir suikast? davas?”na bakan ve “üç aliler divan?”olarak adland?r?lan mahkemeyi de birbirine kar??t?r?yor. ?eyh sait ayaklanmas?davas?na bakan “?ark istiklal mahkemesi” ba?kan? mazhar müfit bey,asker de?il valiydi.

üyeler, ali saip ve müfit beyler asker kökenliydiler.savc? süreyya bey hukukçu, avni do?an da kaymakamd?.bunlar, daha önce cumhuriyet’te yay?mland?. bu mahkemelerin”mahkeme” say?lmayacaklar? da yaz?ld? çizildi.

kaya, daha bu konular? bile bilmiyor. bilmedi?i, okumad???,incelemedi?i konularda ?oven milliyetçi dürtüleri ile sövgü dolu yaz?laryazmay? da akl?nca hüner say?yor.i?adam? kaya’n?n ahlak dünyas?ndaki “haya” da bu…