Mack och andra psykospatienter. Han beskriver med musikaliskt

Mack BitewRapport  Svenska 3                                                 Musikterapi med Demens.

 Jag lyssnar på musik nästan dagligen. Det hjälper mig attslappna av och upplyft min själ. Musik påminner mig om mitt gamla minne, gamlavänner och de saker vi gjort tidigare. Musik är kärlek det hjälper mig attuttrycka mina känslor för min flickvän. Förutom den här musiken är ettfredsinstrument som Bob Marley spelar för fred när det finns kaos mellan tvågrupper i sitt land och Bob Dylan uttrycker sin ilska ochprotesterar mot social orättvisa genom musik.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det hjälper också människor att utbyta känsla och kultur.Dessutom rekommenderar terapeuter musik för sina patienter. Bland patienternavar det mycket demenspatient som hjälpte och rehabiliterades med olika typer avterapi. Bland dessa terapiers musik är en av den terapi som psykoterapeutenbrukade behandla demenspatienter när de känner sig nervösa, deprimerade,aggressiva, isolerat och Känner ångest. Härundrar jag och vill veta mer om ämnet. Hur påverkar musikterapi beteende hosdemens? Juliann Schaeffer skrev artikeln “Musikterapi idemens Behandling” Musikterapi är den mest ändamålsenliga specifikaaktiviteten där terapeuten arbetar med individ eller grupp av demens och andrapsykospatienter.

Han beskriver med musikaliskt uttryck kan man framkalla minnen,känslor och förnimmelser. Det har visat sig vara fördelaktigt för olika typerav demens. “Musikterapi har många ansikten”, skrev Schaeffer. För äldrekan man använda gamla krigssånger.  Dettager många gamla minnen och framkalla deras känslor genom att gammalt minne tillsina sinnen och detta hjälper dem att aktivera deras hjärna att tänka ochagera.

Han beskriver genom att involvera i musikterapiprogram för en patient,han/hon kan komma ifrån isoleringen som åläggs av Alzheimers sjukdom ochdemens. Så att man förbättra den övergripande mentala välbefinnandet ochpositiva förändringar i humör och emotionella tillstånd av demenspatienter. Michelle Wall, Anita Duffy, hävdade att när struktureradeffektiv musikterapi kan förbättra deltagande, sociala och känslomässigafärdigheter, Minska beteendemässiga problem och fungera som en stimulans föråterkallelse och språkkunskaper för dem med demens. De anser musikterapi har visat sig vara ett effektivtalternativ till medicinering och fysiska begränsningar vid hantering avbeteendeproblem i samband med demens. Enligt dem innehåller musik olika elementsom rytm och melodi, vilket leder till att musiken åtkomst till olika delar avhjärnan, speciellt det högra halvklotet och det limbiska systemet som behandlarkänslor och språk.

Genom att lägga till sång och språk kan man öka neurologiskaktivering i demens patienten. Dessutom har musik stimuli visats aktiv specifikaktivering i hjärnan i samband med emotionella beteenden såsom Hypotalamus ochPrefrontal cortex.  “Musikterapi för äldre med demens” (2010).  I artikel “Musik ger dementerad livskvalitet” avJannie Iwankow Sogaard skrev Sånger och dans till en musik gör äventyr till ettdemensspastenter.

“Det kan dra dem ur isolationen, de tycker ofta om sigsjälva” säger Sogaard. Enligt hennes folk med damens som ofta glömmer,rädd för rädsla, blir de oroliga och förlorar helt förmågan att prata ochkommunicera. Hon säger att musikterapi visar gott resultat genom att stimulerasina sinnen och ge dem en känsla av att vara en del av ett samhälle och lugn.Enligt henne finns det tre huvudorsaker för att använda musikterapin fördemens.

För det första kan musiken användas för att skapa igenkänning, vilketskapar säkerhet för individen. För det andra skärper den koncentrationen somgör att de är närvarande i nuvarande istället för att isolera sig själva.Slutligen hjälper dem att känna sig som en del av samhället. (Artikelnpublicerades 2012, 12 januari),    Att sluta musikterapi är en av en integrativ medicinpraxissom praktiseras inom hälso- och sjukvården och det är uttrycksfulla terapiersom inte kostar för mycket, men det är mer uttrycksfulla terapier som terapeutanvänder sång och dans. Som beskrivs av Schaeffer bidrar det till att förbättradet övergripande mentala välbefinnandet och positiva förändringar idemenspatienternas humör och känslomässiga tillstånd.

Dessutom kan man utvecklaminnen och känslor och det har visat sig vara fördelaktigt för olika typer avdemens. Wall och Duffy hävdade också att det bidrar till att förbättradeltagande, sociala och emotionella färdigheter, minska beteendeproblem pluskan öka neurologisk aktivering demenspatient. Sogaard, Det kan dra dem urisolationen. Slutligen är det värt att dra slutsatsen att musikterapi är en brasak som hjälper människor som behöver socialt, andligt och hjälp med derasbeteendevård. Eftersom i Sverige finnes hundratal tusen demenspatienter som behöverdet mest.      Källor Schaeffer Juliann (N.D) (Music Therapy in Dementia Treatment – RecollectionThrough Sound) http://www.todaysgeriatricmedicine.com/news/story1.shtml Wall Michelle, Duffy Anita(2010, Vol 19, No 2 ), “Theeffects of music therapy for older people with dementia” https://www.researchgate.net/profile/Anita_Duffy SØGAARD JANNIE IWANKOW (2012, 10, januri) “Musik giver dementelivskvalitet” https:www.kristeligt-dagblad.dk/seniorliv/musik-giver-demente-livskvalitet