Mezoterapi cilt sarkmalar?na etkili olan do?al ve faydal?

MezoterapiMezoterapi, vitaminlerin, minerallerin veenzimlerin kar???mlar halinde çoklu mikroenjeksiyon tekni?iyle cildin ortatabakas?na hekim taraf?ndan uygulanmas?d?r. Mezoterapi uygulamalar?n? ba?l?casaç , yüz ve vücut mezoterapisi olarak ay?rabiliriz.Yüz mezoterapisiYüz  mezoterapisi(mezolift) yönteminde cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar,vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt alt?na minik i?nelerle uygulan?r.Bu faydal? maddelerin direk cilde verilmesi ve cildin uyar?lmas? cildin kollajenve elastin üretimini artt?r?r, ciltte nemlenme artar ve cilt yenilenir. Ayr?ca mezoterapiilaçlar? çok az miktarda verildi?i için kullan?lan maddelerin yan etkiolas?l??? azal?r.

Yüz mezoterapisi (mezolift) cildi yenileyen, cilt k?r???kl???ve cilt sarkmalar?na etkili olan do?al ve faydal? bir yöntemdir.Yüz mezoterapisin de amaçlananlar nelerdir?·        Donuk ve parlakl???n? yitirmi? cildin iyile?tirilmesi·        Ciltteki elastikiyet kayb?n?n ve sarkman?n tedavisi ·        Cildin ya?lanmas?n? engellemek·        Yüzün yorgun görünümünü gidermek·        Sigara içenlerde cilt hasar?n? engellemek ve tedavi etmek ·        Yaz öncesi güne? ???nlar?n?n zararlar?na kar?? önlem almak·        Güne?ten zarar görmü? ciltleri düzeltmek  Yüz mezoterapisi ne s?kl?ktauygulan?r?  Yüzmezoterapisi (mezolift) ba?lang?çta 1-4 hafta aral?klarla uygulan?r. Ortalama4-6 seans sonras? 3-6 ayda bir tekrar? yap?labilir. Mezoterapi sonuçlar? ikinciseanstan sonra ortaya ç?kmaya ba?lar. Mezoterapi tedavisi bittikten sonra ciltyenileme etkisi devam eder. Saç mezoterapisiSaçmezoterapisi saç dökülmesinde yard?mc? tedavi olarak kullan?lmaktad?r. Mezoterapide saç için faydal? maddeler, vitamin ve minerallerin direk saçl? deriyeverilmesi saç sa?l???n? olumlu etkiler. Mezoterapi ile saç dökülmesinindurdurulmas? ve yeni saç geli?imi sa?lanabilmektedir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mezoterapi i?lemiortalama 7-9 seans civar? uygulan?r ve uygulama süresi 10-15 dakikad?r. Saçmezoterapisi sayesinde saçl? deride kan dola??m? art??? olaca??ndan ki?ininsaç?n?n kal?nla?mas?na yard?mc? olur. Ayr?ca mezoterapi sayesinde saç deridedaha fazla tutunaca??ndan dökülme de en az seviyeye inmi? olur, hatta saçdökülmesinin ço?u ki?ide durdu?u gözlemlenmi?tir.

 Saç mezoterapisi ne s?kl?ktave kaç seans uygulanmal?d?r? Saçmezoterapisi seanslar? ?ikayete göre de?i?mekle birlikte ortalama 10 seansyap?lmal?d?r. Saç mezoterapisi seanslar? ba?lang?çta 1-2 haftada biryap?labilir. Daha sonra mezoterapi seans aral?klar? 3-8 hafta kadar aç?labilir.Saç mezoterapisi saç ekimi tedavilerinden önce ve sonra uygulanabilir. Vücut mezoterapisiVücut mezoterapisi, bölgesel zay?flamada yayg?n olarak kullan?lan biryöntemdir. Bu mezoterapi yönteminde amaç sorunlu bölgeye küçük dozlardamezoterapi kar???mlar? enjekte ederek ya? hücrelerini azaltmakt?r.

Vücut mezoterapisindecilt alt?na enjekte edilen bu kar???mlar sayesinde, kan dola??m?nda düzelme velenfatik sistemde canlanma artar, hücre içi ya? metabolizmas? h?zlan?r. Böylecemezoterapi sonras?nda cilt alt? ya? dokusunda ya? hücre say?s? azalarak serbestkalm?? ya? asitleri dola??mla vücuttan at?l?r.   Vücutmezoterapisi hangi bölgelere uygulan?r? ·        Bacaklar,·        Kar?n vemide bölgesi,·        Yanlar,·        S?rt,·        Kollar,Mezoterapi seans süresi vearal?klar?Vücut mezoterapisi seans süresi bölgenin büyüklü?ünegöre 15 ila 30 dakika sürmektedir. Ki?iden ki?iye ortalama 5 ila 10 gün aras? 1seans uygulanmaktad?r. Mezoterapi sonras?nda ise ayda 1 koruma seans?uygulanarak hasta takip edilmektedir.

8 – 12 ayda bir olacak ?ekilde mezoterapikürü tekrarlanabilir.