M?t sàng tr? giúp quý khách b?t c?

M?t trong s? nh?ng d?ch v? ?ang ???c quan tâm nhi?u nh?t hi?n nay là d?ch v? thay m?i màn hình Asus Zenfone. ?ây là s?n ph?m ???c x?p vào “TOP” nh?ng s?n ph?m cao c?p nh?t hi?n t?i. Asus Zenfone ??u s? h?u c?u hình cao, màn hình l?n v?i khung vi?n bo tròn t?o c?m giác ch?c ch?n.Không nh?ng v?y,  s?n ph?m này ??u ???c trang b? t?m kính Sapphire (?ây là lo?i kính có ?? c?ng 9H m?nh h?n g?p 20 l?n so v?i nh?ng lo?i kính thông th??ng, giúp b?o v? màn hình ???c t?t h?n). Tuy nhiên, dù hãng Apple ?ã trang b? khá t?t cho các chi?n binh c?a mình. Nh?ng theo n?m tháng s? d?ng, ng??i s? d?ng v?n dính ph?i l?i v? màn hình c?m ?ng.V?y nguyên nhân là gì và cách kh?c ph?c nh? th? nào, có c?n ph?i thay th? màn hình Asus Zenfone hay không? Thì m?i b?n ??c cùng ?ánh giá qua bài vi?t d??i ?ây. Ho?c n?u b?n ?ang c?n gi?i ?áp nhanh, có th? g?i tr?c ti?p t?i t?ng ?ài c?a MaxMobile, chúng tôi luôn s?n sàng tr? giúp quý khách b?t c? khi nào.?O?N 2 D?U HI?U – NGUYÊN NHÂNBi?u hi?n ?i?n tho?i h?ng, c?n s?a màn hình Asus Zenfone chính hãngGi?m ánh sáng m?t ?èn n?n màn hìnhMàu s?c hi?n th? không nh? ban ??u, không t? nhiênC?m ?ng ch?t nhi?u ?i?m c?n thay m?i màn hình Asus ZenfoneMàn hình c?m ?ng Asus Zenfone b? nhòe màu, nhi?u, b? ?en ho?c là tr?ng, không còn rõ nét nh? ban ??uXu?t hi?n s?c (d?c,ngang), tr?ng màn hình ?i?n tho?iLý ?o b?n c?n thay màn hình Asus Zenfone chính hãng có th? là do làm r?i, máy ng?m n??c làm màn b? b?, h?ng các t?m n?n bên trong. ?ôi khi, ng??i dùng ?? máy trong túi qu?n, c?p sách nh?ng vô tình va ??p tr?c ti?p v?i các v?t c?ng c?ng khi?n ?i?n tho?i b? b?, ch?p màn hình.?O?N 3 QUY TRÌNHQuy trình s?a ch?a, thay màn hình Asus Zenfone t?i MaxMobileNh?n máy t? m?i ng??i => Chuy?n vào phòng k? thu?t ?? test, xem xét tình tr?ng h? h?ng c?a máy=> Báo giá d?ch v? s?a ch?a cho m?i ng??i.Qúy m?i ng??i ??ng ý v?i ph??ng án kh?c ph?c c?ng nh? giá thành mà ??a ch? ??a ra => Hàng ng? nhân viên làm th? t?c nh?n máy và b?t ??u s?a ch?a iPhone (khách hàng ph?i ký tên vào toàn b? các linh ki?n tr??c khi Nhân viên mang ?i thay m?i màn hình Asus ZenfoneBóc tách màn hình ra kh?i khung máy => tách m?t kính ra kh?i màn hình ?? v? sinh toàn b? máy => L?y linh ki?n màn hình m?i vào thay th? cho màn hình ?ã b? h? h?ng => S? d?ng keo g?n chuyên d?ng OCA vào ?? g?n m?t kính vào màn hình, ti?p ?ó Hàng ng? k? thu?t viên s? dùng máy ép m?t kính m?i vào màn hình.S? d?ng máy h?p kính chân không ?? hoàn thành quá trình thay m?i màn hình Asus Zenfone, cho khách hàng.Hàng ng? nhân viên k? thu?t ki?m tra t?t c? máy => bàn giao cho b? ph?n l? tân ?? hoàn tr? cho các b?n => Nhân viên l? tân vi?t phi?u b?o hành, dán tem mac vào máy cho m?i ng??i => các b?n check t?t c? máy và thanh toán d?ch v? cho trung tâm.?O?N 4 CAM K?T??m b?o ch?t l??ng thay màn hình Asus Zenfone, c?a MaxMobileCh?t l??ng: MaxMobile ??m b?o ch?t l??ng linh ki?n thay th? s?a ch?a t?i trung tâm 100% chính hãng. Cam k?t sau khi s?a màn hình Asus Zenfone m?i: không ??ng b?t khí, không x??c xát, màn hình, c?m ?ng nhanh nh?y s?c nét nh? m?i mua.giá t?t nh?t: Chính sách nh?p kh?u linh ki?n tr?c ti?p t? nhà s?n xu?t nên Chính sách ???c khuy?n mãi giá thành luôn n?m trong Top r? nh?t kh?p c? n??c.nhanh nh?t- l?y li?n: V?i trang thi?t b? công ngh? hi?n ??i, tiên ti?n th?i gian s?a ch?a thay th? ???c rút g?n giúp m?i ng??i có th? l?y li?n, không ph?i ch? ??i lâu.B?o hành uy tín: ch? ?? b?o hành thay th? màn hình Asus Zenfone dài h?n t? 3-12 tháng. Hi?n MaxMobile ?ã phát tri?n h? th?ng c? s? s?a ch?a t?i: ?à N?ng, TPHCM giúp m?i ng??i thu?n l?i nhanh chóng nh?t s?a ch?a và b?o hành.Siêu khuy?n mãi: MaxMobile tri?n khai nhi?u ch??ng trình khuy?n mãi, h?u mãi, tri ân m?i ng??i.?O?N 5 CÂU H?It? v?n câu h?i th??ng g?pv?n ?? 1: Chính sách BH c?a bên mình là trong bao lâu?MaxMobile c?m ?n quý khách ?ã tin t??ng d?ch v? thay th? màn hình Asus Zenfone c?a chúng tôi. Hi?n Chính sách BH c?a trung tâm ???c t?ng cao lên t? 6-12 tháng. Khi ?i b?o hành b?n duy nh?t th? mang theo, phi?u b?o hành và ch?ng minh nhân dân c?a b?n d?n b?t k? m?t trung tâm c? s? ti?n d?ng nh?t cho b?n.Câu h?i 2: Th?i gian thay th? màn hình trong bao lâu có l?y ngay ???c không?Hi?n nay trung tâm ?ã áp d?ng công ngh? tiên ti?n nên quá trình s?a ch?a ???c rút ng?n t? ( 30′- 1 gi?)cho phép b?n ng?i ch? ?? l?y li?n ???c, C?m ?n b?n ?ã luôn dõi theo ?ng h? d?ch v? s?a màn hình Asus Zenfone c?a chúng tôi. R?t hân h?nh ???c ph?c v?!?O?N ?U ?ÃIkhuy?n mãi ??c bi?t cho m?i ng??i s?a màn hình Asus Zenfone t?i MaxMobileKhông ch? nh?n ???c ch?t l??ng ph?c v? ??m b?o nh?t, khi t?i thay m?i màn hình Asus Zenfone t?i MaxMobile m?i ng??i còn nh?n ???c nh?ng khuy?n m?i ??c bi?t d??i ?ây:T?ng phi?u mua hàng tr? giá 100k t?i MaxMobile.Nh?n phi?u tích ?i?m cho nh?ng l?n s?a ch?a ti?p theo.s?a màn hình Asus Zenfone l?y li?n trong vòng 1h.BH linh ki?n dài h?n t? 3-tháng?O?N VÌ SAO NÊN THAY T?I MAXMOBILEvì sao ch?n MaxMobile chính là s? l?a ch?n ch?t l??ng nh?t?Áp d?ng quy trình và trang thi?t b? công ngh? cao, ép chân không 100%, t? l? hoàn thành m?t kính, màn hình lên ??n 98%.H??ng nhi?u ?u ?ãi, hoàn toàn yên tâm v? ch?t l??ng c?ng nh? BH.Thay linh ki?n, thay th? màn hình, thay m?i m?t kính Sony nhanh nh?t, ti?t ki?m th?i gian c?ng nh? m?c chi phí.??i ng? tr? nhi?t huy?t kinh nghi?m lâu n?m, t? v?n t?n tình, mang ??n ch?t l??ng ph?c v? uy tin nh?t.C? h?i ch?t l??ng nh?t dành cho b?n! Trung tâm s?a ch?a Smartphone MaxMobile luôn s?n sàng ph?c v?.?O?N CHÚ Ý -GHI CHÚGhi chú:Kinh nghi?m thay màn hình m?t kính Asus Zenfone, ?? tránh b? lu?c ?? và hét giá– ?? tránh g?p ph?i các tình hu?ng trên, tr??c khi mang Asus Zenfone, ?i s?a ch?a, các b?n hãy nh? ng??i quen có kinh nghi?m ki?m tra giúp.– Tìm và ch?n các ??a ch?, c?a hàng s?a ch?a Smartphone l?n có uy tín và giá t?t nh?t ?? thay th?.– Tr??c khi giao máy, b?n nên ch?p ?nh l?i s? series, ký tên lên main, b? nh? ?? làm d?u…– Nên ??n các d?ch v? s?a ch?a l?y li?n và theo dõi ??i ng? k? thu?t viên th?c hi?n tr?c ti?p ho?c thông qua camera.– Yêu c?u c?a hàng báo giá linh ki?n thay th? kèm theo th?i gian b?o hành c? th?, n?u không có th?i gian b?o hành, hãy c?n tr?ng vì r?t có th? ?ó là hàng “d?m”, “fake”.?O?N 9 TÌM ??A CH? UY TÍN ? ?ÂUb?n ch?a bi?t ??a ch? thay th? màn hình m?t kính Asus Zenfone/chính hãng và r? nh?t th? tr??ng?Th? tr??ng s?a ch?a thay th? màn hình m?t kính Asus Zenfone/hi?n t?i c?c kì h?n lo?n v?i r?t nhi?u ??a ch? không uy tín, kém ch?t l??ng khi?n ng??i dùng hoang mang. ?? có th? ch?n cho mình m?t ??a ?i?m s?a ch?a ??m b?o nh?t, các b?n nên lên m?ng ?ánh giá k? thông tin ho?c h?i b?n, ng??i thân, ??ng nghi?p chia s? ??a ?i?m thay th?.t?i TP.HCM, các b?n có th? ??n MaxMobile vì ?ây là trung tâm có kinh nghi?m s?a ch?a di ??ng su?t 12 n?m qua và luôn ???c nhi?u ng??i s? d?ng Tìm hi?u cao và ?u tiên l?a ch?n m?i khi có nhu c?u.99% hài lòng khách hàng v?i d?ch v? thay th? màn hình m?t kính Asus Zenfone/? MaxMobile vì:– S? d?ng linh ki?n màn hình c?m ?ng Asus Zenfone/chính hãng, có ch?t l??ng cao, b?o ??m 100% linh ki?n có b?o hành.– S?a ch?a thay th? màn hình Asus Zenfone ? ch?, cam k?t 100% linh ki?n ???c khách hàng ký xác ti?p nh?n.– Giá thay màn hình m?t kính Asus Zenfone/giá r? nh?t th? tr??ng. ??c bi?t nh?t, MaxMobile Free HOÀN TOÀN công thay và l?p ráp màn hình m?t kính Asus Zenfone/.– Hàng ng? nhân viên ti?p ?ón các b?n nhi?t tình, h??ng d?n chi ti?t và rõ ràng nh?m h?n ch? câu h?i và th?i gian ch? ??i.