Ng???i gi??i pha?i nga?c nhiên va? tha?n phu?c

Ng???i hâm mô? dang vo?ng tay ?o?n ca?c câ?u thu? U23 Vi?t Nam nh?ng ???ng quên ca?i tên na?o trong sô? ho?.

B??i ca? ban huâ?n luyê?n, ca?c câ?u thu? ?ê?u x??ng ?a?ng ????c yêu th??ng, biê?t ?n nga?n lâ?n.Ca?c câ?u thu? U23 Viê?t Nam không chi? la?m nên li?ch s??, ta?o ra c?n ?i?a châ?n kh??p châu A?, ma? co?n giúp g??n kê?t dân tô?c, ?â?t n???c va? nh??ng con ng???i yêu bo?ng ?a? la?i gâ?n v??i nhau. Hi?nh a?nh do?ng ng???i nh? “tha?c ??” ke?o da?i t?? sân bay vê? ?ê?n Trung tâm Ha? Nô?i khiê?n thê? gi??i pha?i nga?c nhiên va? tha?n phu?c vê? s?? cuô?ng nhiê?t cu?ng nh? ti?nh yêu bo?ng ?a? cu?a ng???i hâm mô?. Tr???c gia?i ?â?u, không co? qua? nhiê?u ky? vo?ng ???t trên vai ca?c em, không co? nhiê?u kha?n gia? quan tâm, nh?ng ca?c câ?u thu? tre? m?ng ?a? lay ?ô?ng tra?i tim cu?a ha?ng chu?c triê?u con ng???i v??i ma?n tri?nh diê?n cân ta?i cân s??c cu?ng ca?c ?ô?i thu? n??ng ky?.Ca?c em ?a? tr?? vê? trong s?? v?? o?a, ha?nh phu?c, tiê?ng reo ho? va? ca? nh??ng a?nh m??t tri?u mê?n. V??i ho?, ?i?nh vinh quang cao nhâ?t la? ?a? gia?nh ????c chiê?n th??ng trong lo?ng ng???i hâm mô? n???c nha?. Nh??ng nga?y qua, tra?i tim cu?a ng???i yêu bo?ng ?a? Viê?t Nam thô?n th??c v??i Bu?i Tiê?n Du?ng, Quang Ha?i, V?n Thanh, Park Heng Seo.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

.. nh?ng ???ng sau s?? tha?nh công cu?a ca? ?ô?i co?n co? nh??ng ng???i hu?ng thâ?m l??ng kha?c.

Ho? l??ng le? trong t??ng ????ng bo?ng, kiê?n ta?o cho ?ô?ng ?ô?i nh??ng c? hô?i va? nô? l??c ?o?ng go?p nh??ng ????ng truyê?n chi?nh xa?c va?o nh??ng giây phu?t quyê?t ?i?nh nh?: V?n ???c, Công Ph???ng, ???c Huy, Xuân Ma?nh… Câ?u thu? L??ng Xuân Tr???ng ?a? no?i: “?ô?i U23 không co? ngôi sao, ca? ?ô?i chi? co? mô?t ngôi sao duy nhâ?t n??m trên ng??c a?o”.V?n ???cC? dân ma?ng vâ?n ch?a hê?t r?ng r?ng v??i ca?nh câ?u thu? na?y ôm châ?m nhâ?n bo? hoa t?? tay ng???i me?. Khoa?nh kh??c ng??n ngu?i khi ????c ô?ng ki?nh ma?y quay ghi la?i ?a? dâ?y lên s?? tranh ca?i cu?a c? dân ma?ng. Trong khi ca?c câ?u thu? kha?c ???ng gi??a vo?ng vây cu?a ng???i hâm mô? va? ng???i thân, ?? mô?t go?c nho?, Phan V?n ???c kha? le? loi. Nhiê?u c? dân ma?ng cho r??ng ???ng ai bo? quên công s??c thâ?m l??ng cu?a V?n ???c.Mô?t ng???i hâm mô? bi?nh luâ?n: “?á hay