Piyasadan tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya, ?stanbul,

Piyasadan yar?m milyardan fazla paratoplayan Çiftlik Bank ve ayn? sistemde faaliyet gösteren 11 organizasyona da elkoydu.

 ?NCELEMELER TAMAMLANDIGündemdeki geli?meleri de?erlendiren Tüfenkci, Çiftlik Bank’aili?kin incelemeleri bitirdiklerini söyleyerek “Çal??malar  son a?amaya geldi. Reklamlar?n? zaten 3 aysüreyle durdurma cezas? vermi?tik. Tüketicileri koruma ad?na bankalar da art?kdaha hassas davran?yor. Bu sistemle çal??an Çiftlik Bank d???nda 11 tane daha,Türkiye’de çe?itli isimlerle faaliyette bulunan organizasyonlar var” dedi.ORTADAN KAYBOLUYORLARBu tür organizasyonlar?n a??rl?kl? olarak ?zmir, Konya,?stanbul, Ankara gibi ?ehirlerde bulundu?unu dile getiren Bakan Tüfenkçi,sözlerini ?öyle devam etti: “Saadet zinciri ?eklinde çal???yorlar. Somutmal al?m-sat?m? olmadan yüksek kâr vaadiyle kand?rarak insanlar? sisteme dahilediyorlar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Sadece 3-4 ay ödeme yap?yorlar. Sonras?nda gerekçeler öne sürereködeme yapmay?p ortadan kayboluyorlar. Bu ?irketleri denetlemek üzere 11müfetti? görevlendirdik, çal??malar sürüyor. Vatanda?lar?m?z?n gerçek mal al?msat?m? olmayan bu tür organizasyonlara kar?? dikkatli olmalar?n? rica ediyoruz.Belli bir süre gidiyor, sonra bu i?e dâhil olanlar?n ma?dur oldu?unu görüyoruz.??TE O ??RKETLERÇiftlik Bank sistemine benzer nitelikte faaliyet gösteren, piramitsat?? sistemi olarak nitelendirilen ?üpheli ticari i?lemleri bulunan 11 ?irket’inisimleri ?öyle:Birlik Beraberlik Tar?m Hayvanc?l?k ?thalat ?hracat Sanayi ve Ticaret A.?, EkoliumBili?im Yaz?l?m Tar?m Hayvanc?l?k Otomotiv Turizm G?da Lokantac?l?k SanayiTicaret A.?, Ukash ?nternet Hizmetleri LTD.?T? , Skp Teknoloji Sanal MarketG?da Sanayi ve Ticaret LTD.?T? ,Cashçiftlik, Maden.?m, ElitÇiftlik, Çiftlikshop, Çiftlikmania, Bizim Tavuklar,Ç?lg?n Tavuklar