Seria i ?rodków czyszcz?cych, zachowuj?c pi?kno szk?a na

Seria Radaway Eos KDS pochodzi odwiod?cego polskiego producenta wysokiej jako?ci, komfortowych, a jednocze?nie niezwykledesignerskich kabin prysznicowych. Produkty z tej kolekcji s? dost?pne wszerokiej gamie rozmiarowej i kolorystycznej – pocz?wszy od br?zu i grafitu, a?po satyn? czy tak zwany UltraClear, czyli bardzo przejrzysty i jasny rodzajszk?a.Dlaczego warto kupi? kabin?Radaway Eos KDS?Najwy?sza jako?? wykonania oraznowoczesna stylistyka stanowi? niekwestionowane i najwa?niejsze atuty tejserii. Innymi zaletami tymczasem s? dla przyk?adu drzwi otwierane wahad?owo (dowewn?trz i do zewn?trz), gwarantuj?ce pe?ne bezpiecze?stwo u?ytkowania. Ponadto,taki sposób otwierania nie musi narusza? zewn?trznej przestrzeni kabiny copozwala na monta? produktów nawet w ma?ej ?azience.

Mechanizm unosz?cy iopuszczaj?cy drzwi k?adzie kres uszkodzeniom uszczelki i zapewnia bezg?o?n? iniezawodn? prac?. A je?li ?ciana w ?azience jest nierówna – na to te? jestsposób! Kolekcja Eos KDS zaopatrzona jest w mechanizm niweluj?cy krzywizny?ciany do 10 mm, dzi?ki czemu rzadne nierówno?ci nie b?d? ju? problemem wmonta?u kabiny.Pow?oka ochronna EasyCleanPowierzchnia szk?a, która wydajesi? nam idealnie g?adka, w rzeczywisto?ci posiada mikroskopijne pory iwy??obienia, w których gromadzi si? kamie?. Pow?oki ochronne, takie jakEasyCleanm, gwarantuj? skuteczn? i d?ugotrwa?? ochron? przed korozj? orazutrzymanie wysokich walorów estetycznych wyrobów.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

?atwo jest to rozpozna? – kroplewody na szybie z pow?ok? EasyClean nie utrzymuj? si? na powierzchni, tylkosp?ywaj?.Do?ywotnia pow?oka ShowerGuardShowerGuard to trwa?e i proste wutrzymaniu szk?o, które chroni kabiny prysznicowe przed osadzaniem si? kamieniai minera?ów na skutek dzia?ania wody, ciep?a, wilgoci i ?rodków czyszcz?cych,zachowuj?c pi?kno szk?a na d?ugie lata. Szk?o pozostaje czyste i b?yszcz?ceprzy minimalnym czyszczeniu. Szk?o ShowerGuard to do?ywotnia pow?oka na szkle,b?d?ca jego integraln? cz??ci?. Inaczej ni? w przypadku mechanicznienak?adanych warstw, ShowerGuard stanowi trwa?? pow?ok?, której nie trzebaod?wie?a? ani ponowne nanosi?. Do czyszczenia szk?a z ochron? ShowerGuardwystarczy jedynie mi?kka ?ciereczka lub mokra g?bka.

Nie ma konieczno?cistosowania powszechnie u?ywanych ?rodków myj?cych, lecz gdy zajdzie takapotrzeba, jest to dopuszczalne.