Stalinisme untuk memerintah Justifikasi dibenarkan oleh parti komunis

Stalinismedan “kediktatoran” sunting Unsur penapisan kemudian seranganterhadap ekspresi politik akan muncul semasa penyakit Lenin, dan selepas kematiannya,ketika ahli-ahli Stalinist masa depan mengepung demokrasi parti di kalanganBolshevik Georgia dan mula menyensor bahan . Pravda berhenti menerbitkanpendapat pembangkang politik selepas 1924, dan pada masa yang sama, kumpulanpemerintah(Zinoviev,Kamenev, dan Stalin) mengakui sejumlah besar ahli baru dalam parti itu untukmenjerit suara para pembangkang di mesyuarat parti, sangat membataskanperdebatan dalaman. Dasar mereka sebahagiannya diarahkan oleh kepentinganbirokrasi baru yang telah banyak mengumpul berat sosial dengan ketiadaanpenyertaan aktif dalam politik oleh majoriti orang. Pada tahun 1927 ramaipenyokong Pembangkang Kiri mula menghadapi penindasan politik, dan Len Trotskydiasingkan.Beberapapengkritik moden tentang konsep “pemerintahan diktatorproletariat”-termasuk pelbagai anti-komunis, Marxists libertarian, komunisanarcho, dan komunis anti-Stalinis dan sosialis-berpendapat bahawa USSRStalinis dan negara-negara Stalinis lain menggunakan “pemerintahandiktator proletariat “untuk membenarkan monopolisisasi kuasa politik olehlapisan birokrat yang baru, yang sebahagiannya berasal dari birokrasi Tsaristlama dan sebahagiannya dicipta oleh keadaan miskin Rusia.Walaubagaimanapun, kumpulan Stalinis yang semakin meningkat bergantung pada alasanlain untuk kesahihan politik, dan bukannya kekeliruan antara penggunaan modendan Marxis istilah “diktator”. Sebaliknya, mereka mengambil jalanyang kerana mereka adalah barisan proletariat, hak mereka untuk memerintahtidak dapat dipersoalkan secara sah. Oleh itu, parti-parti pembangkang tidakdibenarkan untuk wujud.

Dari tahun 1936 dan seterusnya, perlembagaan negarayang diinspirasi oleh Stalinist memasyarakatkan konsep ini dengan memberikan’Parti Komunis’ sebagai “peranan utama” dalam masyarakat – satuperuntukan yang ditafsirkan sama ada mengharamkan parti lain sama sekali ataumemaksa mereka untuk menerima hak Stalinis untuk memerintah Justifikasidibenarkan oleh parti komunis berikutnya yang dibina atas model Stalinis,seperti PKC di China, CP di Korea Utara, Vietnam, dan CP (yang pada awalnyaPergerakan ke-26 Julai) di Cuba.Post-Stalin PadaKongres ke-22 Parti Komunis Kesatuan Soviet (CPSU) Nikita Khrushchevmengumumkan penghapusan ‘pemerintahan diktator proletariat’ dan penubuhanKerajaan Semua Rakyat. 25  Merujuk kepada kepada rujukanpenulisan Schumpeter, J. 2003. Pada bukunya yangbertajuk Capitalism, Socialismand Democracy.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

London and New York Routledge.DICTATORSHIPPROLETARIATNOTHINGsangat berbahaya seperti yang jelas. Peristiwa selama dua puluh atau dua puluhlima tahun yang lalu telah mengajar kita untuk melihat masalah yangmenggembirakan di sebalik tajuk bahagian ini.

Sehingga sekitar tahun 1916,hubungan antara sosialisme dan demokrasi akan kelihatan agak jelas kepadakebanyakan orang dan tidak lebih daripada daripada eksponen ortodoksi sosialisyang terakreditasi. Ia tidak akan berlaku kepada sesiapa untuk mempertikaikantuntutan sosialis keanggotaan di kelab demokratik. Sosialis sendiri sudahtentu-kecuali beberapa kumpulan syndikal – malah mendakwa sebagai satu-satunyademokrat sejati, penjual eksklusif barang-barang yang tulen, tidak pernahdikelirukan dengan palsu borjuasi.Bukan hanya semulajadi bagi mereka untuk cuba meningkatkannilai-nilai sosialisme mereka dengan nilai-nilai demokrasi; tetapi mereka jugamempunyai teori untuk menawarkan yang membuktikan kepuasan mereka bahawakedua-duanya telah dibuang tanpa batas. Mengikut teori ini, kawalan peribaditerhadap cara-cara pengeluaran adalah di bawah kedua-dua keupayaan kelaskapitalis untuk mengeksploitasi buruh dan keupayaannya untuk mengenakanperintah kepentingan kelasnya terhadap pengurusan hal-ehwal politik masyarakat;kuasa politik kelas kapitalis itu nampaknya hanyalah satu bentuk kuasaekonominya.

Kesimpulannya adalah, dalam satu tangan, bahawa tidak boleh adademokrasi selagi wujudnya kuasa itu – bahawa demokrasi politik semata-mataadalah keperluan yang palsu – dan, sebaliknya, bahawa penghapusan kuasa itu akanpada masa yang sama berakhir “eksploitasi manusia oleh manusia” danmembawa “pemerintahan rakyat.”Hujah ini pada dasarnya Marxian sudah tentu. Tepat kerana ia secaralogik-tautologi sebenarnya-dari takrif istilah dalam skema Marxian, ia perluberkongsi nasib yang terakhir dan khususnya nasib doktrin “eksploitasimanusia oleh manusia.” 1 Apa yang kelihatannya kepada saya analisis yanglebih realistik tentang hubungan antara kelompok sosialis dan kepercayaandemokratik akan ditawarkan pada masa ini. Tetapi kita juga menginginkan teoriyang lebih realistik tentang hubungan yang mungkin ada di antara sosialisme dandemokrasi sendiri, iaitu, hubungan yang mungkin wujud, secara bebas daripadahasrat dan slogan, antara perintah sosialis seperti yang kita telah menentukandan modus operandi kerajaan demokratik. Untuk menyelesaikan masalah ini, kitamesti terlebih dahulu menyiasat sifat demokrasi. Satu lagi titik bagaimanapunmemerlukan penjelasan segera.Sosialismemungkin menjadi ideal demokrasi.

Tetapi sosialis tidak selalu begitu khusustentang cara di mana ia akan dibawa ke makhluk. Perkataan Revolusi dan Kediktatoranmenatap kita di muka dari teks suci, dan banyak sosialis moden masih lagisecara terang-terangan memberi kesaksian kepada fakta bahawa mereka tidakmempunyai bantahan untuk memaksa pintu syurga sosialis oleh keganasan dankeganasan yang meminjamkan bantuan mereka kepada cara penukaran yang lebihdemokratik. Kedudukan Marx sendiri mengenai perkara ini tidak syak lagi mamputafsiran yang akan membersihkannya di mata demokrat. Pada Bahagian I, ia telahmenunjukkan bagaimana pandangannya tentang revolusi dan evolusi bolehdidamaikan.

Revolusi tidak bermakna percubaan oleh minoriti untuk memaksakankehendaknya kepada orang-orang yang beruntung; ia boleh bermakna tidak lebihdaripada penghapusan penghalang yang menentang kehendak rakyat dengan institusiyang dikendalikan oleh kumpulan yang berminat dalam pemeliharaannya.Pemerintahan diktator proletariat akan menimbulkan tafsiran yang sama. Sebagaisokongan, saya boleh sekali lagi menunjuk kepada perkataan-perkataan yangberkaitan di dalam Manifesto Komunis di mana Marx bercakap tentang merampasbarang-barang dari borjuasi “demi darjah” dan tentang kehilanganperbezaan kelas “dalam perjalanan pembangunan” -politik yang, yangpenekanan terhadap “kekerasan” walau apa pun, nampaknya menunjukkepada suatu prosedur yang mungkin datang dalam erti demokrasi sebagaimanabiasa difahami.2Tetapi alasan untuk tafsiran ini, yang semuanya dapat mengurangkanrevolusi sosial yang terkenal dan pemerintahan kediktatoran yang tidak kalahdengan berkembang agitator yang dimaksudkan untuk membakar imaginasi, tidakcukup konklusif. Ramai ahli sosialis, dan banyak lagi yang mengisytiharkan dirimereka sendiri, pengikut Marx mempunyai pendapat yang berbeza. Memberi kuasakepada pihak berkuasa yang benar dan ahli paroki yang sepatutnya mengetahuiHukum yang lebih baik daripada saya, dan dengan tanggapan berdasarkan bacaanjumlah NeucZeit, saya harus mengakui kemungkinan bahawa, jika dia terpaksamemilih, Marx mungkin telah meletakkan sosialisme di atas pematuhan prosedurdemokrasi.Dalam hal ini dia tidak akan ragu-ragu telah menyatakan, sepertiyang banyak dilakukan selepas dia, bahawa dia tidak benar-benar menyimpang darijalan yang benar-benar demokratik kerana untuk membawa demokrasi yang sejati kekehidupan, perlu menghapuskan asap beracun kapitalisme yang asfiksinia.

Sekarang bagi orang yang beriman dalam demokrasi, pentingnya mengamati prosedurdemokrasi jelas meningkatkan proporsi kepentingan kepentingan yang diterbitkan.Oleh itu, pematuhannya tidak perlu lagi diperhatikan dengan teliti dan lebihberhati-hati dipelihara oleh semua jaminan yang ada daripada dalam halpembinaan semula sosial yang asas. Siapa pun yang bersedia untuk melonggarkankeperluan ini dan menerima prosedur yang tidak demokratik secaraterang-terangan atau beberapa kaedah untuk mendapatkan keputusan demokratiksecara formal dengan cara yang tidak demokratik, dengan itu membuktikan secarakonklusif bahawa dia menghargai hal-hal lain yang lebih tinggi daripada diamenghargai demokrasi.

Demokrat yang menyeluruh akan mempertimbangkan sebarangrekonstruksikan sedemikian sebagai kebencian dalam akarnya, walau bagaimanapundia mungkin meluluskannya atas alasan lain. Untuk cuba memaksa orang untukmemeluk sesuatu yang dipercayai menjadi baik dan mulia tetapi yang sebenarnyatidak mereka inginkan-walaupun mereka diharapkan dapat menyukainya apabilamereka merasakan hasilnya-adalah tanda kehadiran keyakinan anti-demokratik .Terserah kepada pemain kasual untuk memutuskan sama ada pengecualian bolehdibuat untuk perbuatan tidak demokratik yang dilakukan untuk tujuanmerealisasikan demokrasi yang benar, dengan syarat mereka satu-satunya carauntuk melakukannya. Untuk ini, walaupun diberikan, tidak terpakai kepada kessosialisme yang, seperti yang telah kita lihat, mungkin menjadi mungkin secarademokratis dengan tepat apabila ia dapat dijangkakan dapat dikatakan berjaya.                                               Stalinismedan “kediktatoran” sunting Unsur penapisan kemudian seranganterhadap ekspresi politik akan muncul semasa penyakit Lenin, dan selepas kematiannya,ketika ahli-ahli Stalinist masa depan mengepung demokrasi parti di kalanganBolshevik Georgia dan mula menyensor bahan . Pravda berhenti menerbitkanpendapat pembangkang politik selepas 1924, dan pada masa yang sama, kumpulanpemerintah(Zinoviev,Kamenev, dan Stalin) mengakui sejumlah besar ahli baru dalam parti itu untukmenjerit suara para pembangkang di mesyuarat parti, sangat membataskanperdebatan dalaman.

Dasar mereka sebahagiannya diarahkan oleh kepentinganbirokrasi baru yang telah banyak mengumpul berat sosial dengan ketiadaanpenyertaan aktif dalam politik oleh majoriti orang. Pada tahun 1927 ramaipenyokong Pembangkang Kiri mula menghadapi penindasan politik, dan Len Trotskydiasingkan.Beberapapengkritik moden tentang konsep “pemerintahan diktatorproletariat”-termasuk pelbagai anti-komunis, Marxists libertarian, komunisanarcho, dan komunis anti-Stalinis dan sosialis-berpendapat bahawa USSRStalinis dan negara-negara Stalinis lain menggunakan “pemerintahandiktator proletariat “untuk membenarkan monopolisisasi kuasa politik olehlapisan birokrat yang baru, yang sebahagiannya berasal dari birokrasi Tsaristlama dan sebahagiannya dicipta oleh keadaan miskin Rusia.Walaubagaimanapun, kumpulan Stalinis yang semakin meningkat bergantung pada alasanlain untuk kesahihan politik, dan bukannya kekeliruan antara penggunaan modendan Marxis istilah “diktator”.

Sebaliknya, mereka mengambil jalanyang kerana mereka adalah barisan proletariat, hak mereka untuk memerintahtidak dapat dipersoalkan secara sah. Oleh itu, parti-parti pembangkang tidakdibenarkan untuk wujud. Dari tahun 1936 dan seterusnya, perlembagaan negarayang diinspirasi oleh Stalinist memasyarakatkan konsep ini dengan memberikan’Parti Komunis’ sebagai “peranan utama” dalam masyarakat – satuperuntukan yang ditafsirkan sama ada mengharamkan parti lain sama sekali ataumemaksa mereka untuk menerima hak Stalinis untuk memerintah Justifikasidibenarkan oleh parti komunis berikutnya yang dibina atas model Stalinis,seperti PKC di China, CP di Korea Utara, Vietnam, dan CP (yang pada awalnyaPergerakan ke-26 Julai) di Cuba.Post-Stalin PadaKongres ke-22 Parti Komunis Kesatuan Soviet (CPSU) Nikita Khrushchevmengumumkan penghapusan ‘pemerintahan diktator proletariat’ dan penubuhanKerajaan Semua Rakyat. 25  Merujuk kepada kepada rujukanpenulisan Schumpeter, J. 2003. Pada bukunya yangbertajuk Capitalism, Socialismand Democracy.

London and New York Routledge.DICTATORSHIPPROLETARIATNOTHINGsangat berbahaya seperti yang jelas. Peristiwa selama dua puluh atau dua puluhlima tahun yang lalu telah mengajar kita untuk melihat masalah yangmenggembirakan di sebalik tajuk bahagian ini. Sehingga sekitar tahun 1916,hubungan antara sosialisme dan demokrasi akan kelihatan agak jelas kepadakebanyakan orang dan tidak lebih daripada daripada eksponen ortodoksi sosialisyang terakreditasi. Ia tidak akan berlaku kepada sesiapa untuk mempertikaikantuntutan sosialis keanggotaan di kelab demokratik. Sosialis sendiri sudahtentu-kecuali beberapa kumpulan syndikal – malah mendakwa sebagai satu-satunyademokrat sejati, penjual eksklusif barang-barang yang tulen, tidak pernahdikelirukan dengan palsu borjuasi.Bukan hanya semulajadi bagi mereka untuk cuba meningkatkannilai-nilai sosialisme mereka dengan nilai-nilai demokrasi; tetapi mereka jugamempunyai teori untuk menawarkan yang membuktikan kepuasan mereka bahawakedua-duanya telah dibuang tanpa batas.

Mengikut teori ini, kawalan peribaditerhadap cara-cara pengeluaran adalah di bawah kedua-dua keupayaan kelaskapitalis untuk mengeksploitasi buruh dan keupayaannya untuk mengenakanperintah kepentingan kelasnya terhadap pengurusan hal-ehwal politik masyarakat;kuasa politik kelas kapitalis itu nampaknya hanyalah satu bentuk kuasaekonominya. Kesimpulannya adalah, dalam satu tangan, bahawa tidak boleh adademokrasi selagi wujudnya kuasa itu – bahawa demokrasi politik semata-mataadalah keperluan yang palsu – dan, sebaliknya, bahawa penghapusan kuasa itu akanpada masa yang sama berakhir “eksploitasi manusia oleh manusia” danmembawa “pemerintahan rakyat.”Hujah ini pada dasarnya Marxian sudah tentu. Tepat kerana ia secaralogik-tautologi sebenarnya-dari takrif istilah dalam skema Marxian, ia perluberkongsi nasib yang terakhir dan khususnya nasib doktrin “eksploitasimanusia oleh manusia.” 1 Apa yang kelihatannya kepada saya analisis yanglebih realistik tentang hubungan antara kelompok sosialis dan kepercayaandemokratik akan ditawarkan pada masa ini.

Tetapi kita juga menginginkan teoriyang lebih realistik tentang hubungan yang mungkin ada di antara sosialisme dandemokrasi sendiri, iaitu, hubungan yang mungkin wujud, secara bebas daripadahasrat dan slogan, antara perintah sosialis seperti yang kita telah menentukandan modus operandi kerajaan demokratik. Untuk menyelesaikan masalah ini, kitamesti terlebih dahulu menyiasat sifat demokrasi. Satu lagi titik bagaimanapunmemerlukan penjelasan segera.Sosialismemungkin menjadi ideal demokrasi.

Tetapi sosialis tidak selalu begitu khusustentang cara di mana ia akan dibawa ke makhluk. Perkataan Revolusi dan Kediktatoranmenatap kita di muka dari teks suci, dan banyak sosialis moden masih lagisecara terang-terangan memberi kesaksian kepada fakta bahawa mereka tidakmempunyai bantahan untuk memaksa pintu syurga sosialis oleh keganasan dankeganasan yang meminjamkan bantuan mereka kepada cara penukaran yang lebihdemokratik. Kedudukan Marx sendiri mengenai perkara ini tidak syak lagi mamputafsiran yang akan membersihkannya di mata demokrat. Pada Bahagian I, ia telahmenunjukkan bagaimana pandangannya tentang revolusi dan evolusi bolehdidamaikan. Revolusi tidak bermakna percubaan oleh minoriti untuk memaksakankehendaknya kepada orang-orang yang beruntung; ia boleh bermakna tidak lebihdaripada penghapusan penghalang yang menentang kehendak rakyat dengan institusiyang dikendalikan oleh kumpulan yang berminat dalam pemeliharaannya.Pemerintahan diktator proletariat akan menimbulkan tafsiran yang sama.

Sebagaisokongan, saya boleh sekali lagi menunjuk kepada perkataan-perkataan yangberkaitan di dalam Manifesto Komunis di mana Marx bercakap tentang merampasbarang-barang dari borjuasi “demi darjah” dan tentang kehilanganperbezaan kelas “dalam perjalanan pembangunan” -politik yang, yangpenekanan terhadap “kekerasan” walau apa pun, nampaknya menunjukkepada suatu prosedur yang mungkin datang dalam erti demokrasi sebagaimanabiasa difahami.2Tetapi alasan untuk tafsiran ini, yang semuanya dapat mengurangkanrevolusi sosial yang terkenal dan pemerintahan kediktatoran yang tidak kalahdengan berkembang agitator yang dimaksudkan untuk membakar imaginasi, tidakcukup konklusif. Ramai ahli sosialis, dan banyak lagi yang mengisytiharkan dirimereka sendiri, pengikut Marx mempunyai pendapat yang berbeza. Memberi kuasakepada pihak berkuasa yang benar dan ahli paroki yang sepatutnya mengetahuiHukum yang lebih baik daripada saya, dan dengan tanggapan berdasarkan bacaanjumlah NeucZeit, saya harus mengakui kemungkinan bahawa, jika dia terpaksamemilih, Marx mungkin telah meletakkan sosialisme di atas pematuhan prosedurdemokrasi.

Dalam hal ini dia tidak akan ragu-ragu telah menyatakan, sepertiyang banyak dilakukan selepas dia, bahawa dia tidak benar-benar menyimpang darijalan yang benar-benar demokratik kerana untuk membawa demokrasi yang sejati kekehidupan, perlu menghapuskan asap beracun kapitalisme yang asfiksinia.Sekarang bagi orang yang beriman dalam demokrasi, pentingnya mengamati prosedurdemokrasi jelas meningkatkan proporsi kepentingan kepentingan yang diterbitkan.Oleh itu, pematuhannya tidak perlu lagi diperhatikan dengan teliti dan lebihberhati-hati dipelihara oleh semua jaminan yang ada daripada dalam halpembinaan semula sosial yang asas. Siapa pun yang bersedia untuk melonggarkankeperluan ini dan menerima prosedur yang tidak demokratik secaraterang-terangan atau beberapa kaedah untuk mendapatkan keputusan demokratiksecara formal dengan cara yang tidak demokratik, dengan itu membuktikan secarakonklusif bahawa dia menghargai hal-hal lain yang lebih tinggi daripada diamenghargai demokrasi. Demokrat yang menyeluruh akan mempertimbangkan sebarangrekonstruksikan sedemikian sebagai kebencian dalam akarnya, walau bagaimanapundia mungkin meluluskannya atas alasan lain. Untuk cuba memaksa orang untukmemeluk sesuatu yang dipercayai menjadi baik dan mulia tetapi yang sebenarnyatidak mereka inginkan-walaupun mereka diharapkan dapat menyukainya apabilamereka merasakan hasilnya-adalah tanda kehadiran keyakinan anti-demokratik .Terserah kepada pemain kasual untuk memutuskan sama ada pengecualian bolehdibuat untuk perbuatan tidak demokratik yang dilakukan untuk tujuanmerealisasikan demokrasi yang benar, dengan syarat mereka satu-satunya carauntuk melakukannya.

Untuk ini, walaupun diberikan, tidak terpakai kepada kessosialisme yang, seperti yang telah kita lihat, mungkin menjadi mungkin secarademokratis dengan tepat apabila ia dapat dijangkakan dapat dikatakan berjaya.