Türk “Pilot uygulama ?stanbul’da yap?lacak ve ba?lang?ç olarak

Türk mühendislerinin üzerinde çal??t??? ak?ll? ula??m altyap?s?Elektronik Biletleme sistemi Projesi (ETS) ile ak?ll? telefon kullan?c?sahipleri turnike s?ras? olmayacak.Mühendislerin üzerinde incelikle çal??t??? yeni sistem ElektronikBiletleme Sistemi Projesi özellikle i?e gidi? geli? saatlerinde turnikedebeklemek zorunda kalan vatanda?lar için zaman tasarrufu aç?s?ndan büyük yararsa?layacak nitelikte. Ak?ll? ula??m projesi olarak adland?r?lan çal??ma ile ak?ll?telefon kullan?c?lar? turnike s?ras? beklemeyecek.Uygulaman?n faaliyete geçmesi için önlerinde bir engel olmad???n?söyleyen veren Elektronet A? Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Kaptana 2015 y?l?ndaba?lad?klar? bu projenin 2018 y?l? sonunda hayata geçirilmesi ile birlikte geçi?kontrol, elektronik ücret tahsilat sistemi, yüz tan?ma sistemi, büyük veriyönetimi gibi unsurlar?nda projenin içinde oldu?unu belirtti.P?LOT UYGULAMA NEREDE YAPILACAK?Kaptana, “Pilot uygulama ?stanbul’da yap?lacak ve ba?lang?ç olarakFransa, ?sveç ve Romanya’da hayata geçmesi planlan?yor.

Avrupa Birli?i topluta??ma standartlar? deste?i alacak olan projemizin iki bin yirmi be? y?l?sonuna kadar merkez Avrupa’n?n tamam?nda uygulanabilece?ini tahminediyoruz.” dedi.AKILLI CEP TELEFONLARI DEVREYE G?RECEKKaptana’n?n bas?n toplant?s?nda verdi?i bilgilere göre ETS sistemimetrobüs, otobüs ve vapur gibi toplu ta??ma araçlar?na binen vatanda?lar?nhepsi turnike s?ras? beklemeden kullanabilecek.ETS sistemini kullanan yolcular uygulamay? cep telefonuna indirerek kullanabilecek.?ndirdikleri uygulama üzerinden an?nda yükleme yap?labilecek. TURN?KELERDEN OTOMAT?K GEÇ??Turnikelerden geçi? esnas?nda bekleme sorunu ya?anmayacak yolcular ceptelefon yada ula??m kart?n? okutmak zorunda kalmayacak sistem otomatik olarakalg?layacak

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now