Vad som styrker våra egna uppfattningar. Ett exempel

Vad betyder kognitiv?

Kognitiv (kognition= tänkande, känsla och
vilja som de tre begrepp som styr psyket) har
med fattningsförmåga att göra (vårt tänkande, känsla och vilja). Kognitiv
handlar om hur vi tar till oss, tolkar och använder information. Eller hur
människor hanterar information och kunskap.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vad betyder perception?

Perception,
eller varseblivning är
de processer i hjärnan som tolkar
informationen från våra sinnen, hur saker uppfattas, som t ex. företeelse,
inträffade saker, det skrivna och myntade ord.

Perceptionen är således det som ger sinnesintrycken betydelse. Det
handlar följaktligen om hur vi emottar, tolkar och
bearbetar perception och fakta och utifrån detta skapar en meningsfylld helhet.

ABC-modell Albert Ellis:

Med Albert Ellis ABC-modell
kan du själv bli varse hur dina tankar styr dig och försöka förändra dem till
det bättre. A står för det som du tillåter påverka dig, exempelvis en
erfarenhet, omständighet eller händelse. Detta utlöser tankar (B) som i sin tur
leder till en reaktion- känslor och beteenden(C).

Konfirmeringsbias = På förhand utformad mening

Konfirmeringsbias
(bekräftelsefel även kallad bekräftelsefördom), är en tendens i
mänskligt handlande att reflexartat vara utväljande uppmärksam på sådan
information som styrker våra egna uppfattningar. Ett exempel är att människor
med negativ självbild har en benägenhet för att ta fasta på kritik och inte
lyssna till beröm.

De flesta är överens om att förutfattade meningar påverkar sociala
bedömningar, men inte alltid hur stor denna inverkan är. Förutfattade meningar
påverkar också hur människor uppfattar och tyder information. 

Automatiska tankar

Automatiska tankar
utgör 95% av våra tankar, som kommer som hastigast och spontant och utan
begrundan. De består av inrotade tankemönster som vi reagerar på utan att
tvivla på.

Vi tänker automatiskt!

Kognitivt schema

Kognitivt
schema är våra grundantaganden, med andra ord inre psykiska mönster i
vårt minne som regelmässigt lagrar våra erfarenheter och som styr vårt sätt att
reflektera och agera i en viss situation. Schemat klargör vårt vanemässiga
handlande. Exempelvis att jag brygger kaffe på morgonen “utan att direkt tänka
på att jag gör det”. Kognitiva scheman bildas av att vi följer “ett
tankespår”.  I vårt minne finns massvis
av kognitiva scheman t.ex. för bad- och duschning, inköp, bilkörning,
vandringar och krogbesök.

Kognitiva förvrängningar

Tanke-fällor
innebär att vi snedvrider och misstolkar verkligheten. Vi tror att vi vet vad
andra tycker och känner utan att de har sagt något. Detta kallas också för etikettering och innebär att vi drar
generella konklusioner utifrån en enskild händelse. Till exempel: Det inte
någon av mina arbetskamrater som jag kan lita på. Jag klarade inte första
testet och får nu F i hela kursen., Det sker alltid med mig. Alla avskyr mig.

Attribuering – stilar – 4 st., inre och yttre faktorer framgång, motgång

1 FRAMGÅNGAR tillerkänns INRE ORSAKER: När det går bra för mig är
det för att jag har arbetat hårt för det eller för att jag är så talangfull.

2 FRAMGÅNGAR tillskrivs YTTRE ORSAKER: När det går dåligt är det
för att jag har osis.

3 FRAMGÅNGAR tillskrivs YTTRE ORSAKER samtidigt som MOTGÅNGAR tillerkänns INRE ORSAKER: Jag misslyckas för att jag
är en misslyckad människa. Om det går bra för mig är det för att jag har tur
eller någon vill vara hygglig mot mig.

4 Både FRAMGÅNG och MOTGÅNG tillskrivs INRE ORSAKER: Hur det går
för mig i mitt liv beror helt och hållet på mig själv.

5 Både FRAMGÅNGAR och MOTGÅNGAR tillskrivs YTTRE ORSAKER: Jag kan
inte göra något för att ha verkan på mitt liv. Det som inträffar sker, utan
hänsyn till vad jag gör.

 

Kognitiv terapi

Kognitiv
terapi är en psykoterapiform som koncentrerar sig på att belysa hur en
persons mer eller mindre omedvetna medvetandemekanismer påverkar dennes tankar
och känslor. 

Framtid/dåtid

Dåtid, nutid och framtid har systematiska effekter för våra
dagliga aktiviteter och att våra beslut och beteenden styrs av våra tidigare
erfarenheter och framtida planer. Tidsperspektiv omfattar både tiden som redan
förflutit och framtiden, och antas påverka individens beteende och intentioner
i nutid.

Skillnad till andra perspektiv?

 

De fem perspektiven inom psykologin som är grundläggande är:

 

1 Det biologiska perspektivet

Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet.

 

2 Det psykodynamiska perspektivet (psykoanalys) ser till det
omedvetna, såsom barndomen och drifterna. Vårt beteende är ett resultat av inre
konflikter samt viljan att tillfredsställa våra behov och inre drivkrafter.
Viktig forskare: Sigmund Freud.

 

3 Det behavioristiska perspektivet (beteendeperspektivet) endast
det mätbara och synliga beteendet är intressant. Vårt beteende är ett resultat
av miljö och består utav inlärda mönster. Viktiga forskare i ämnet är Ivan
Pavlov, Burrhus Frederic Skinner och John Watson.

 

4 Det humanistiska perspektivet

Människan är fri och drivs främst av behovet att förverkliga sig
själv. Hennes sätt att uppfatta och tolka omvärlden avgör hennes beteende.
Viktiga forskare: Carl Rogers, Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow.

 

5 Det kognitiva perspektivet

Detta är ett intellektuellt förhållningssätt som tar hänsyn till
tänkande, minne, språk, problemlösning, inlärning, perception. Du har olika
grundantaganden om verkligheten och detta påverkar sättet att uppfatta
omvärlden som i sin tur påverkar våra känslor och vårt.

 

 

6 Det sociokulturella perspektivet

Det sociokulturella perspektivet studerar beteende hos den
“sociala människan”, alltså hur beteende kan ändras beroende utefter sociala
sammanhang. Perspektivet ser på oss människor utifrån interaktion (samarbete
och samverkan) mellan människor.

 

1.? ?Vad? ?tror? ?du? ? ?I? ?hur? ?hög? ?utsträckning? ?beror?
?en? ?människas? ?beteende? ?på? ?det biologiska? ?arvet? ? ?Beskriv? ?hur?
?du? ?tänker? ?och? ?berätta? ?varför? ?du? ?tänker? ?som du? ?gör.

 

Jag tror att en människas beteende är en produkt av ett typ av
samspel mellan arv och den miljö man befinner sig i. Arvet står ju till en stor
del för hur vi ser ut men visst kan också miljön spela in. Till exempel, ju mer
du är exponerad för solen, desto mörkare är du i hyn, desto blekare håret,
desto bättre immunförsvar har du och så vidare. Och vice versa, den miljö du
befinner dig i avgör till stor del ditt beteende men också här kan arvet spela
in. Till exempel, två personer med fungerande ben är lika kapabla till att
springa ett lopp på 100 meter, men inte nödvändigtvis lika snabbt. Person 1 har
växt upp i en familj med en hälsosam relation till mat och träning medan person
2 har växt upp i en familj med ohälsosam relation till kost och träning. Person
1 har alltså större förutsättningar att prestera bättre i loppet än person 2
pga. sitt arv och den sociala miljö de växt upp i.

 

2.? ?Idag? ?finns? ?ett? ?brett? ?utbud? ?av? ?alternativa?
?behandlingar? ?till? ?exempel? ?yoga, massage? ?och? ?akupunktur. ? ?Hur?
?skulle? ?någon? ?med? ?ett? ?biologiskt? ?perspektiv förklara? ?positiva?
?effekter? ?av? ?sådana? ?behandlingar? 

 

Massagen, akupunktur och yogans ena gemensamma närmare är
avslappning, även om metoderna är olika. De är inte bara utformade för att
motverka kroppens fysiska smärta, utan har också en positiv effekt på de
psykiska besvären. Yoga bidrar till en sänkning av stresshormoner såsom
kortisol, vid massage frigörs hormonet oxytocin (som lugnar, sänker
pulsen/blodtryck och reducerar ångest) och akupunkturen minskar stress,
balanserar hormoner och lindrar ångest.

 

 3.? ?När? ?Lisa? ?ska?
?hålla? ?föredrag? ?i? ?skolan? ?blir? ?hon? ?väldigt? ?nervös. ??Förklara?
?det ur? ?ett? ?biologiskt? ?perspektiv. ? ?Hur? ?skulle? ?man? ?utifrån? ?ett?
?biologiskt perspektiv? ?kunna? ?hjälpa? ?Lisa? Hur? ?skulle? ?man? ?ska kunna?
?förklara? ?och? ?hjälpa? ?ur ett? ?XX-perspektiv?

 

“Människan jagar enkla lösningar för att ta bort symptom och
glömmer att korrigera orsakerna till ohälsan”. Det är nog den största nackdelen
med det biologiska perspektivet, man nöjer sig ofta med första tillfälliga
lösning som kan leda till långvariga problem. Till exempel, man tar ofta en
tablett i samband med huvudvärk, tabletten lindrar smärtan i huvudet men tar
istället på levern. När levern sedan tar skada tar man någonting mot den som i
sin tur tar illa på en annan del av kroppen. Man bör därför hitta långvariga
lösningar på alla typ av problem, långvariga såsom korta.